მწვანე ოქრო

en flag
ru flag
Voiced by Amazon Polly

გურიაში მეჩაიეობის ისტორიას, მხოლოდ საბჭოთა  ისტორიის  ნაწილი არაა, გავრცელებული აზრისგან განსხვავებით. გურიაში  ჩაი ჯერ კიდევ XIX საუკუნეში   შემოუტანიათ  და ის ჰქონიათ გაშენებული მამია V გურიელს ოზურგეთში,  მიხეილ ერისთავს გორაბერეჟოულში,   მიხეილ  ნაკაშიძეს ზედუბანში, სოლომონ ჭეიშვილს ასკანაში, ხოლო 1914 წელს ერმილე ნაკაშიძეს   პირველი  ჩაის ფაბრიკა აუშენებია ქალაქ ოზურგეთში.